Ogłoszenie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

2023-12-04 Aktualności

Uchwałą Nr XXV/179/17 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Frampol, został wyznaczony obszar rewitalizacji, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Frampol, Teodorówka i Korytków Mały. Szczegółowy zasięg obszaru rewitalizacji znajduje się pod linkiem:

http://www.prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/39/128088/false/preview

W związku z podjęciem przez Radę Miejską we Frampolu Uchwały Nr LII/356/23 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dl Gminy Frampol na lata 2023-2030, w terminie od 27.11.2023 r. do 12.12.2023 r. prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem naboru jest stworzenie listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny być:

 • zlokalizowane na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Frampol,
 • kompleksowe (ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie).

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypłonionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do: osób fizycznych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, kół, klubów, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Wypełniony formularz, w terminie od 27.11.2023 r. do 12.12.2023 r. można składać:

 • elektronicznie –przesłanie na adres e-mail: umframpol@frampol.pl,
 • poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych, dostępny pod linkiem: https://forms.gle/KVCh1RXtF7w7Pntz7
 • papierowo przez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski we Frampolu,
  23-440 Frampol, ul. Radzięcka 8,  (w kopercie opisanej „PRZEDSIĘWZIĘCIE – GPR”),
 • papierowo, poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim we Frampolu, 23-440 Frampol,
  ul. Radzięcka 8, w godzinach pracy urzędu, pok. 2.18, w kopercie opisanej „PRZEDSIĘWZIĘCIE – GPR”.

*Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.


Opublikowano przez: Michał Kwieciński

Data publikacji: 2023-12-04

Data aktualizacji: 2023-12-05

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także