Zgłoszenia kandydatów na ławników

Zgłoszenia kandydatów na ławników.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000217

Art. 162. § 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

§ 7a. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

§ 9. Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

§ 10. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2–5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:

– Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby:

wzór zapytania o informację z Krajowego Rejestru Karnego:

https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/materialy-do-pobrania2

UWAGA!

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego powinna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

– Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe:

ZAŁĄCZNIK NR 1

UWAGA!

Oświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

– Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona:

ZAŁĄCZNIK NR 2

UWAGA!

Oświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

– Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji ławnika

ZAŁĄCZNIK NR 3

UWAGA!

Zaświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

– 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

UWAGA!

Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

– Dodatkowe oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna z przesłanek wymienionych w art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

ZAŁĄCZNIK NR 4


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2023-06-20

Data aktualizacji: 2023-06-21


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także