Fundusz Dróg Samorządowych

W dniu 5 maja 2020 roku Burmistrz Frampola Józef Rudy wraz ze Skarbnikiem Gminy Tomaszem Kurasiewiczem  podpisali umowę z Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Cichej we Frampolu”.

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 19 czerwca 2020r. została odpisana umowa z firmą WOD-BUD z siedzibą w Kraśniku na wykonanie robót budowlanych. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 546147,35 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 327688,00zł (60%) zaś całkowita wartość robót budowlanych to 571785,88zł. W dniu 24.06.2020r. Wykonawcy został przekazany plac budowy.

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m na odcinku nr 1 od km 0+000 do km 0+158 oraz  na odcinku nr 2 od km 0+000 (skrzyżowanie z odcinkiem nr 1  km 0+145,5) do km 0+088. Łączny odcinek budowy ul. Cichej we Frampolu przewiduje się od km 0+000 do km 0+246. Zadanie obejmuje także przebudowę skrzyżowania ulicy Cichej z drogą gminną Nr 113374L ul. Janowska. Po wykonaniu inwestycji odcinek nr 2 stanowiący obecnie drogę wewnętrzną zostanie zaliczony do kategorii dróg gminnych.

Celem poprawy bezpieczeństwa pieszych na całym odcinku drogi zostanie wybudowany jednostronny chodnik zlokalizowany bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Na odcinku Nr 1 zostanie także wykonane odwodnienie za pomocą studni chłonnych i drenażu oraz oświetlone przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Cichej z ul. Janowską.

Planowany termin oddania zadania do użytkowania to październik 2020 roku.

W dniu 16.09.2020 r. miał miejsce odbiór końcowy robót dotyczących inwestycji pn.: Budowa ul. Cichej we Frampolu. Nową ulicę o szerokości 5m wraz z chodnikiem, systemem odwadniającym oraz oświetlonym przejściem dla pieszych wybudowała firma WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika. Wartość inwestycji wyniosła 571 785,88 zł z czego dofinansowanie ze ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 327.688,00. Nowo wybudowane drogi stanowią łącznik pomiędzy ulicą Janowską a lokalnym targowiskiem.

Inwestycją objęty został istniejący odcinek ul. Cichej oraz droga wewnętrzna, która  po oddaniu drogi do użytkowania zostanie zaliczona do kategorii dróg publicznych.


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2022-08-22

Data aktualizacji: 2022-08-22


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także