Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

2023-01-20 Aktualności

Urząd Miejski we Frampolu informuje o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym poniżej. Wniosek można również pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 12 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Tel. kontaktowy 84 685 75 09

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni  od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.


Wymagane dokumenty:

 • wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu),
 • kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Biłgoraju na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa
  o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu),
 • kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Opłaty skarbowe:

 • opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia – 120 zł.,
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego we Frampolu (Nr konta 32 9604 0005 0000 0286 2000 0530).

Zwolnienie z opłaty skarbowej:

Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz.U.2019 poz. 1000 z późn. zm.), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia
w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Podstawa prawna:

 • 152, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.)
 • 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., poz. 880)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.) art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I ust. 13 kolumna 3 załącznika do ustawy.

 

oswiadczenie_oczyszczalnia

wniosek_oczyszczalnia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – oczyszczalnie


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-01-20

Data aktualizacji: 2023-01-25

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także