Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

2022-11-15 Aktualności

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, „podmioty wrażliwe” wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 cytowanej ustawy mogą składać wnioski o wypłacenie dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego alb innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego, wykorzystywanych na  cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem podstawowej działalności.  Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.

Do podmiotów wrażliwych zalicza się:
– podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– jednostki organizacyjną pomocy społecznej,
– noclegownie albo ogrzewalnie,
– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
– podmioty systemu oświaty,
– podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
– podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy,
– kościoły lub inne związki wyznaniowe,
– podmioty prowadzące działalność kulturalną,
– podmioty prowadzące działalność archiwalną,
– ochotnicze straże pożarne,
– placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
– rodzinne domy pomocy,
– centra integracji społecznej,
– kluby integracji społecznej,
– warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
– organizacje pozarządowe,
– spółdzielnie socjalne.
Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu poniesionymi w ciągu wybranych 2 z 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Wniosek o przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w gminie właściwej ze względu na  miejsce siedziby podmiotu. Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim we Frampolu, pok. Nr 17,  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pliki do pobrania:

Wniosek

wersja_edytowalna__Arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrażliwego_odblok

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Instruktaz_Jak_wypelnic_wniosek_podmioty_wrazliwe_2 (1)


Opublikowano przez: Michał Kwieciński

Data publikacji: 2022-11-15

Data aktualizacji: 2022-11-15

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także