XXXVII sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2022-06-29 Urząd

Informuję, że XXXVII sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się dnia 30 czerwca 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie /200 w Centrum Integracji Spolecznej przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Frampol w 2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Frampola.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Frampola.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy.
 7. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu na realizację zadania publicznego — budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kąty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy następującej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030.
 10. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 11. Inforrnacje, komunikaty, sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady (-)

Lech Kaczor

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Bunnistrz Frampola.
Sesję można obejrzeć za pośrednictwem internetu — transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.fiampol.pl — zakładka: Sesje Rady Miejskiej > Obrady online.


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-29

Data aktualizacji: 2022-08-16

Kategorie: Urząd


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także