Stworzenie nowego produktu turystycznego Gminy Frampol

Belka z parterami projektu: Program Regionalny, Województwo Lubelskie, Unia Europejka

W dniu 07 października 2010r. Gmina Frampol podpisała z Województwem Lubelskim umowę na  dofinansowanie Projektu o nazwie ,,Stworzenie nowego produktu turystycznego Gminy Frampol poprzez urządzenie kąpieliska na zalewie we Frampolu wraz z infrastrukturą towarzyszącąw ramach Osi Priorytetowej VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki. Kategorii III. Infrastruktura turystyki – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.190.812,53 zł., w tym wartość dofinansowania wyniesie 721.502,53 zł.

Przedmiotem projektu jest urządzenie kąpieliska nad zalewem we Frampolu oraz zapewnienie mu niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Projekt będzie wykonywany w partnerstwie z Lokalną Organizacją Turystyczną „Zamość i Roztocze” z siedzibą w Zamościu, która będzie promować za pomocą własnej strony internetowej, wydawnictw i folderów produkt turystyczny jakim jest zalew i kąpielisko we Frampolu.

Zakres projektu obejmuje:

 • wybudowanie plaży poprzez wybranie części ziemi i nawiezienie nowego piasku,
 • postawienie gotowych kontenerowych natrysków i szaletów wraz z umywalkami i zbiornikami na nieczystości płynne,
 • zainstalowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej,
 • zamontowanie pomostu pływającego wraz ze stanowiskiem dla ratownika z możliwością cumowania  niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, rowery wodne,
 • wybudowanie 2 wiat na przechowywanie sprzętu wodnego,
 • budowę oświetlenia diodowego wzdłuż chodnika i ścieżki rowerowej,
 • zakup sprzętu wodnego:
  • łodzi motorowej dla ratownika,
  • kajaki,
  • rowery wodne,
  • łodzie wiosłowe,
  • łodzie żaglowe,
 • wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego,
 • wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie drogi gminnej z zalewem,
 • wybudowanie parkingu dla 10 miejsc,
 • zamontowanie systemu zliczania pieszych i rowerzystów,
 • nagranie video przewodnika,
 •  instalację Infokiosku,
 • instalację systemu zabezpieczeń na wypadek zagrożeń (pożarowych i przeciwwłamaniowych)

 

W wyniku realizacji Projektu zlikwidowane zostanie istniejące obecnie dzikie kąpielisko. Nie będzie możliwości dojechania samochodami pod sam zalew. Samochody będą zostawiane na wybudowanym parkingu z dala od zalewu w celu uniknięcia zanieczyszczenia jego wód. Wszelkie nieczystości płynne pochodzące z toalet i natrysków będą zbierane do szczelnych zbiorników, z których ścieki wywożone będą wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków, gdzie nastąpi ich oczyszczenie. Wodę ciepłą niezbędną do funkcjonowania natrysków zapewnią zamontowane kolektory słoneczne wykorzystujące w ten sposób darmową energię słońca. Odpady stałe będą zbierane do pojemników zapewniających selektywną zbiórkę odpadów w celu ich dalszego przerobu.

W związku z tym, że zalew we Frampolu znajduje się na obszarze Natura 2000 ,,Lasy Janowskie” PLB060005 realizacja przedmiotowej inwestycji staje się koniecznością, gdyż przyczynia się  do ochrony środowiska na tym chronionym obszarze. Odpowiednie zagospodarowanie turystyczne zalewu wynika z przesłanek ekologicznych. Budowa sanitariatów, miejsc parkingowych, ustawienie koszy, zapobiegną dalszej degradacji i zanieczyszczeniu środowiska.

Projekt będzie charakteryzował się długim okresem eksploatacji. Zastosowane technologie będą odpowiadać standardom obowiązującym w Unii Europejskiej. Przy realizacji Projektu zostaną zastosowane sprawdzone już najlepsze i najnowocześniejsze technologie, materiały i rozwiązania pozwalające na ich długotrwałą i ekonomiczną eksploatację. Wszelkie koszty w związku utrzymaniem i eksploatacją inwestycji będzie ponosił Beneficjent Projektu, czyli Gmina Frampol. Beneficjent zobowiązuje się również do zachowania pierwotnych celów projektu i utrzymania właściwości formalno – prawnych.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu w wyniku realizacji projektu:

 1. liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) – 4 szt.,
 2. liczba miejsc parkingowych powstałych przy obiektach adaptowanych na cele kulturalne   lub turystyczne – 10 szt.,
 3. powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne – 0,5 ha,
 4. liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia – 16 szt.,
 5. liczba obiektów zabezpieczonych/wyposażonych w monitoring – 1 szt.,
 6. liczba obiektów ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną i sanitarną – 1 szt.

Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-05

Data aktualizacji: 2023-12-11


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także