Strategia rozwoju gminy Frampol na lata 2022 – 2030

2022-08-17 Aktualności Urząd

BURMISTRZ FRAMPOLA ul. Radzięcka 8 23-440 Frampol

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA FRAMPOLA

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030

 

Na podstawie art. 39 ust. I w związku 7. art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1029), informuję, że w dniu 30 czerwca 2022 r. Rada Miejska we Frampolu podjęła uchwałę Nr XXXV11/268/22 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o której mowa art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Uchwała o przystąpieniu wraz z załącznikami określającymi tryb i harmonogram opracowania projektu strategii jest dostępna na BIP Urzędu Miejskiego: https://umframpol.bip.lubelskie.pl oraz na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl w zakładce Strategia Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030 roku. Z dokumentami można się też zapoznać w Urzędzie Miejskim we Frampolu, ul. Zamojska 13, w pokoju nr 2.19, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.30.

Wnioski do uwzględnienia w projekcie strategii, na obecnym etapie prac, można zgłaszać do dnia 09.09.2022r.

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: umframpol@frampol.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP: /umframpol/SkrytkaESP, bez konieczności podpisywania bezpiecznym podpisem zaufania weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim we Frampolu, przy ul. Zamojskiej 13, pok. nr 2.19 w godzinach pracy urzędu.

Wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem lub złożone po upływie WW. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgłoszone w wyżej wskazanym terminie wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Frampola w toku przygotowania dokumentów.

Informacje i dokumenty związane z procesem opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030 roku prezentowane będą na stronie Gminy Frampol pod adresem www.frampol.pl w zakładce Strategia Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miejski we Frampolu pod adresem: https://umframpol.bip.lubelskie.p1/
Administratorem Państwa danych osobowym jest Gmina Frampol reprezentowana przez Burmistrza Frampola z siedzibą ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol, tel.: 84 685 75 09, email: umframpol@frampol.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie Gminy Frampol pod adresem www.frampol.pl w zakładce Strategia Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030 roku.

 

Karta przedsięwzięcia do Strategii Frampol.

Uchwała o przystąpieniu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Skan obwieszczenia - treść w opisie


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-08-17

Data aktualizacji: 2022-08-17

Kategorie: Aktualności Urząd


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także