Spotkanie w sprawie Planu urządzeniowo-rolnego

2024-07-03 Aktualności

We wtorek, 02 lipca bieżącego roku, w Centrum Integracji Społecznej we Frampolu, odbyło się spotkanie w sprawie wykonania Planu urządzeniowo – rolnego gminy Frampol, przez Lubelskie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie.

Przeprowadzone konsultacje społeczne miały na celu ustalenie rodzaju i zakresu niezbędnych zabiegów urządzeniowo – rolnych dla terenów gminy Frampol.

Na spotkaniu obecni byli radni oraz sołtysi gminy Frampol. Po wstępnej charakterystyce naszego terenu, której dokonała Pani Justyna Łoś – Kierownik Zespołu Zadaniowego, obecni na spotkaniu przedstawiciele poszczególnych miejscowości zgłosili potrzeby związane z rozwojem lokalnych społeczności. Do takich potrzeb zaliczyć można:

– potrzeby związane z odnową wsi,

– budowa lub modernizacja (wyrównanie, utwardzenie, asfaltowanie lub wykazanie potrzeby odtworzenia) dróg istniejących oraz zaprojektowanie i urządzenie nowej sieci dróg,

– potrzeby wykonania zabiegów melioracyjnych np. poprawy istniejącego stanu i budowy nowych urządzeń, ochrony i lepszego wykorzystania wód,

– potrzeby wykonania zalesień gruntów,

– potrzeby wyeksponowania walorów krajobrazowych, formy ochrony krajobrazu i środowiska naturalnego, obiektów kultury i zabytków, poprawy infrastruktury turystycznej, zaprojektowania i urządzenia w terenie szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych
i rowerowych.

Konsultacje poprzedzone zostały kilkutygodniowym wywiadem terenowym, w wyniku którego określono przebieg, stan techniczny dróg i rowów oraz ich zgodność z ewidencją gruntów. Wykazano na mapach zalesienia, wody powierzchniowe, zaznaczono grunty odłogowane.

Opracowywany dokument będzie stanowił cenne źródło wiedzy o Gminie Frampol, zarówno dla pracowników Urzędu jak i całej społeczności lokalnej.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-07-03

Data aktualizacji: 2024-07-03

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także