Ogłoszenie naboru na członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Frampola ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Uchwale nr LX/403/2024 Rady Miejskiej we Frampolu z 19 kwietnia 2024 r. w  sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Frampol.

Komitet Rewitalizacji Gminy Frampol stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy
z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo doradczą dla Burmistrza Frampola

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie nie więcej niż 16 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj.:

 • do 3 przedstawicieli Urzędu Miejskiego we Frampolu lub innych jednostek organizacyjnych Gminy Frampol wskazanych przez Burmistrza Frampola;
 • do 3 przedstawicieli Rady Miejskiej we Frampolu wskazanych przez Radę Miejską we Frampolu;
 • do 2 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 28).;
 • do 2 przedstawicieli mieszkańców Gminy Frampol spoza obszaru rewitalizacji;
 • do 2 przedstawicieli prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie Gminy Frampol;
 • do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy Frampol działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
 • do 2 przedstawicieli organów władz publicznych oraz przedstawicieli podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji będzie trwał od 13 maja 2024 r. r. do dnia 04 czerwca 2024 r. (włącznie). Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz przekazanie go w następujący sposób:

 • wersje papierową osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski we Frampolu Radzięcka 8, 23-440 Frampol;
 • wersja elektroniczna na adres: umframpol@frampol.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Frampola. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Frampola.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji zawarte zostały w załączniku do Uchwały nr LX/403/2024 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Załącznik:


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-05-10

Data aktualizacji: 2024-05-10


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także