Szkoły Nowych Możliwości w Gminie Frampol

W poniedziałek 25 września 2017r.  rozpoczęły się zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. „Szkoły Nowych Możliwości w Gminie Frampol” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez cały rok szkolny 2017/2018 nasi uczniowie będą systematyzować i podnosić swoją wiedzę z zakresu matematyki, przyrody, informatyki i języka angielskiego. W projekcie przewidziane są także dodatkowe godziny zajęć specjalistycznych dla uczniów o indywidualnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy III gimnazjum. W najbliższym czasie zakupione zostaną nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie, które uatrakcyjnią zajęcia i umożliwią zdobywanie nowych kompetencji  w ciekawy i niestereotypowy sposób.

Do szkół prowadzonych przez Gminę Frampol trafiły nowoczesne pomoce dydaktyczne o wartości ponad 393 tysiące złotych.

W ramach realizowanego projektu pn. „Szkoły Nowych Możliwości w Gminie Frampol”  nasze szkoły wzbogaciły się o dodatkowe pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Dzięki unijnemu wsparciu zakupiono m.in.: mikroskopy z preparatami, lornetki, lupy, aparaty fotograficzne, laptopy, odtwarzacze CD, tablice interaktywne, rzutniki z ekranami, drukarki, plansze, mapy, atlasy, fantomy, szkielety, globusy, podręczniki i ćwiczenia dla uczniów i nauczycieli do zajęć dodatkowych, palniki, akwaria, przyrządy do demonstracji, odczynniki chemiczne itp. Sprzęt IT, wyposażenie pracowni przyrodniczych oraz pomoce dydaktyczne posłużą w pierwszej kolejności dzieciom, które w ramach projektu uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno-wyrównawcze (z j. angielskiego, matematyki oraz przyrody). Ponadto 52 nauczycieli miało możliwość podniesienia swoich kompetencji i zdobywania wiedzy podczas szkoleń, kursów i warsztatów zorganizowanych i sfinansowanych w ramach projektu. Dzięki temu zdobyli wiedzę z zakresu m.in.: nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie, pedagogiki specjalnej, technik angażujących i motywujących, pracy z uczniem mającym trudności w nauce czy alternatywnych metod komunikacji. Na organizację i realizację wsparcia dla nauczycieli przeznaczono ponad 53 tysiące złotych.

Łączna wartość dofinansowania przyznanego Gminie Frampol wynosi 894.467,46 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-05

Data aktualizacji: 2022-06-05


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także