Opracowanie Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Frampol

W dniu 28.07.2023 roku w Lublinie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 pn. „Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Frampol”. Gmina Frampol jako jedna z jedenastu samorządów z całego województwa lubelskiego otrzymała dofinansowanie w ramachDziałania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy.

Przedmiotowy projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców Gminy Frampol (zarówno obszaru miasta jak i terenów wiejskich), jako grupy osób, które w sposób szczególny odczuwają negatywne skutki zmian klimatu. Do grupy docelowej zaliczymy również przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe działające na obszarze Gminy Frampol, jak również wszystkie instytucje publiczne, które ukierunkowują i nadzorują rozwój społeczno – gospodarczy tego obszaru. W związku z powyższym bezpośrednimi odbiorcami rezultatów projektu będą: mieszkańcy, przedstawiciele sektora biznesu, organizacje pozarządowe oraz pracownicy urzędu miejskiego i jednostek podległych gminie. Do pośrednich odbiorców rezultatów projektu należą m.in.: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie oraz Komenda Powiatowej Straży Pożarnej.

Plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem strategicznym gminy, będącym odpowiedzią na potrzebę przygotowania miasta na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu. Celem projektu jest opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Frampol, co przełoży się na poprawę świadomości, bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców całej gminy, w warunkach zmieniającego się klimatu. Powyższy cel jest zgodny z Celem Działania 3.2, którym jest wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. Jak również realizuje założenia Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych do 2020 r oraz Polityki Ekologicznej Państwa do 2030 r.

Opracowany Plan pozwoli na budowanie potencjału adaptacyjnego miasta Frampol do zmian klimatu na poziomie strategicznym, co z kolei pozwoli następnie na przełożenie wypracowanych w strategiach kierunków interwencji i priorytetów działań na konkretne działania adaptacyjne zarówno na poziomie infrastrukturalnym, jak i na poziomie działań nie inwestycyjnych. Projekt będzie miał duży wpływ na zwiększenie świadomości społecznej, w tym urzędników urzędu miejskiego oraz mieszkańców całej gminy, nie tylko miasta ale również terenów wiejskich w zakresie zagadnień adaptacji do zmian klimatu oraz konieczności podejmowania działań w tym zakresie.

Wśród zadań projektu należy wskazać działania partycypacyjne i edukacyjne oraz informacyjne. Elementem projektu są również niezbędne analizy i proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Realizacja Planu w dużym stopniu wpłynie na ograniczenie skutków społeczno-ekonomicznych zmian klimatu oraz ograniczy negatywne oddziaływanie miasta Frampol na klimat . W proces tworzenie dokumentu zaangażowane będzie szerokie grono interesariuszy obejmujące organizacje pozarządowe, przedstawicieli biznesu oraz mieszkańców. Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod i narzędzi konsultacyjnych wypracowane zostaną rozwiązania społecznie akceptowane i odpowiadające na ich potrzeby.

Wartość projektu 165 764,03 zł z czego dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich wynosi

140 899,40 zł.

Plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem zawierającym charakterystykę danego obszaru, analizę danych klimatycznych, ocenę podatności, potencjału i wrażliwości oraz propozycję działań mających na celu zarówno łagodzenie skutków zmian klimatu, jak i adaptację do nich.

Przedmiotowe plany adaptacji będą podstawą do przygotowywania projektów w ramach Działania 3.2 i 3.3 dotyczących:

 • wspierania inwestycji w zakresie małej retencji wodnej, w szczególności w ekosystemach oraz zlewniach elementarnych, w tym naturalnych ekosystemach na obszarach cennych przyrodniczo oraz ekosystemach przekształconych wykorzystywanych na potrzeby produkcji rolnej, w tym poprzez zabiegi agrotechniczne, dobór gatunków i zbiorowisk roślin;
 • zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, w szczególności z wykorzystaniem zielonej i zielono-niebieskiej infrastruktury, zastosowanie wodoprzepuszczalnych nawierzchni oraz odszczelnianie nawierzchni nieprzepuszczalnych;
 • działań informacyjno-edukacyjnych i edukacyjnych w zakresie kwestii klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych – jako element szerszego projektu związanego z adaptacją do zmian klimatu.

Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-10-13

Data aktualizacji: 2023-10-13


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także