Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeczyce

Partnerzy projektu - Fundusze Europejskie, Lubelskie oraz Unia Europejska

W dniu 14 lutego 2017 r. Gmina Frampol podpisała z Województwem Lubelskim umowę na dofinansowanie Projektu o nazwie: ,,Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeczyce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, w formie współfinansowania Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 202 620,72 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 1 119 923,77 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Frampol oraz poprawa jakości środowiska naturalnego. Realizacja celu nastąpi poprzez działania związane z rozbudową i zwiększeniem dostępności do nowoczesnej infrastruktury komunalnej – czyli zbiorczego systemu odbioru ścieków.

Przedmiotem Projektu jest wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rzeczyce i częściowo w miejscowości Kąty o długości ok. 3156 m wraz z 1 główną przepompownią ścieków oraz 60 przepompowniami przydomowymi, a także montaż 38 paneli fotowoltaicznych przy budynku oczyszczalni ścieków we Frampolu. Prace mają zakończyć się we wrześniu bieżącego roku.


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-05

Data aktualizacji: 2022-06-05


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także