Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Frampol

2024-06-12 Aktualności

Burmistrz Frampola informuje, iż jako miasto realizujemy projekt „Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Frampol”. Zadanie finansowane jest z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – działanie 3.2. Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 140 899,40 zł

Plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem strategicznym gminy, będącym odpowiedzią na potrzebę przygotowania miasta na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu. Celem projektu jest opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Frampol, co przełoży się na poprawę świadomości, bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców całej gminy, w warunkach zmieniającego się klimatu.

W ramach aktywnego włączania społeczeństwa w opracowywane Planu Adaptacji przeprowadzony zostanie szereg spotkań konsultacyjnych, warsztatów i szkoleń, które mają na celu zaangażowanie lokalnych interesariuszy, w tym również mieszkańców miasta i pozostałych miejscowości gminy.

Mieszkańcy obszaru mają najbardziej rzetelną wiedzę na temat lokalnych problemów, obszarów wrażliwych, wymagających podjęcia działań adaptacyjnych. Najlepiej wiedzą również, jakie działania podjąć w mieście. Dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Frampol do wypełnienia ankiety dotyczącej zmian klimatu w naszej gminie.

Ankietę można wypełnić pod linkiem: https://forms.gle/xVCV4PH2vSNK2Jyq7

Odpowiedzi na ankietę gromadzone są przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja, który odpowiada za przygotowanie planu adaptacji.

W najbliższej przyszłości w ramach angażowania społeczeństwa w Plan Adaptacji przeprowadzone będą również:

 • warsztaty w celu opracowania działań adaptacyjnych,
 • spotkania planistyczne z urbanistą miejskim,
 • konkurs ekologiczny z nagrodami dla młodych osób,
 • warsztaty promujące ekologiczne postawy.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie Urzędu oraz w mediach społecznościowych, aby dowiedzieć o organizacji planowanych spotkań. Uczestnictwo mieszkańców w opracowaniu Planu Adaptacji jest kwestią kluczową. Mieszkańcy mogą liczyć również na to, iż każdy ich pomysł zostanie wzięty pod uwagę w opracowaniu planu.

Ważnym aspektem Planu Adaptacji jest również edukacja mieszkańców w zakresie zmian klimatu i ograniczenia ich skutków. Niska świadomość klimatyczna społeczności lokalnej przyczynia się do niechęci w stosunku do podejmowanych działań. Poprzez uświadamianie, szerzenie dobrych praktyk oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw społecznych, zwiększy się zaangażowanie w adaptację do zmian klimatu oraz lokalną społeczność. Informacje o udzielonej dotacji Planu Adaptacji: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1668306/


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-06-12

Data aktualizacji: 2024-06-12

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także