Pięć zalewów – morze atrakcji

Belka z parterami projektu: Program Regionalny, Województwo Lubelskie, Unia Europejka

W dniu 10 października 2011r. Gmina Frampol (lider projektu) podpisała z Województwem Lubelskim umowę na dofinansowanie Projektu o nazwie: ,,Pięć zalewów – morze atrakcji” realizowanego w partnerstwie z innymi gminami: Janów Lubelski, Dzwola, Radecznica, Sułów, Nielisz, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec w ramach Osi Priorytetowej VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki. Kategorii III. Infrastruktura turystyki – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.412.472,38 zł., w tym wartość dofinansowania wyniesie 2.367.205,66 zł.

Gminy objęte realizacją Projektu położone są w południowej części Województwa Lubelskiego w strefie o najwyższych walorach krajoznawczych i wysokich walorach wypoczynkowych. Należą do nich w powiecie: janowskim – gmina Janów Lubelski i Dzwola, biłgorajskim – gmina Frampol oraz w powiecie zamojskim: gmina Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Sułów i Radecznica.

Klamrą spinającą ten obszar pod względem geograficznym jest położenie całego obszaru na Roztoczu, które jest jednym z najpiękniejszych zakątków Lubelszczyzny. Roztocze zachwyca i fascynuje zarówno swym krajobrazem, przyrodą, jak i wspaniałymi zabytkami oraz bogactwem różnorodności kulturowej. Atrakcyjne położenie oraz unikalny zestaw uwarunkowań endogenicznych i egzogenicznych predysponuje te gminy do roli ośrodków turystyczno – rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym. W związku z tym gminy te w ostatnich latach kładą duży nacisk na podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej. Podejmowane działania mają na celu przyciągniecie turystów oraz wpływają na ogólny rozwój społeczno – gospodarczy.

Motywem przewodnim przedmiotowego Projektu jest połączenie poprzez szlak kilku miejsc, w których turyści mogą skorzystać z oferowanych atrakcji. Poza istniejącymi zabytkami są to przede wszystkim plaże, łowiska i inne atrakcje wodne przy pięciu zalewach.

Celem projektu jest uzupełnienie szlaków istniejących, połączenie ich w jedną sieć tras turystycznych łączących pięć zalewów znajdujących się na terenie gmin biorących udział w Projekcie: zalew w Janowie Lubelskim, we Frampolu, w Nieliszu (od strony Gminy Sułów) oraz w Zwierzyńcu: zalew Rudka oraz stawy „Echo”.

Przedmiotem Projektu jest realizacja szlaku rowerowego poprzez budowę infrastruktury turystycznej, który połączy pięć zalewów znajdujących się na terenie gmin biorących udział w Projekcie. Będzie się on łączył z trasami rowerowymi już istniejącymi.

Szlak zostanie wyposażony w drewniane altany i wiaty, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Wszystkie pięć zalewów zaoferują turystom możliwość kąpieli, wypożyczenia sprzętu wodnego, połowu ryb. Posiadają zaplecze noclegowe w postaci domków kempingowych (Janów Lubelski, Zwierzyniec) lub gospodarstw agroturystycznych (Frampol, Sułów i okolice). Ciekawą propozycją dla całych grup młodzieżowych jest możliwość zatrzymania się w domu KSM w Trzęsinach.

Wszystkie projektowane obiekty zostaną dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zbudowanie odpowiednich konstrukcji ramp, dobre utwardzenie nawierzchni. Aby usprawnić korzystanie z projektowanej przestrzeni turystycznej wprowadzony zostanie system monitoringu, info-kioski, tablice multimedialne, a także bezprzewodowy dostęp do Internetu hot – spot.

Projektowana trasa rowerowa jest uzupełnieniem tras istniejących. Rozpoczyna się przy zalewie w Janowie Lubelskim. Pętlą prowadzi przez fragment Lasów Janowskich i łączy najciekawsze punkty: zalew, kapliczkę w Kruczku, przez Szklarnię do Porytowego Wzgórza. Następnie prowadzi do Frampola, mijając po drodze drugi zalew. We Frampolu trasa rozdziela się na dwie nitki. Pierwsza wiedzie przez Teodorówkę do Radecznicy. Atrakcje, jakie można napotkać po drodze, to kolejno: trzy zabytkowe studnie w Teodorówce, zabytkowe sanktuarium z końca XVII w. pw. Św. Antoniego Padewskiego położone na Łysej Górze w Radecznicy, w pobliżu sanktuarium znajduje się zabytkowa kapliczka na wodzie.

Druga nitka szlaku od Frampola biegnie do Trzęsin z malowniczym źródełkiem i kapliczką, dalej przez Kawęczynek do Żurawnicy. Tam rozchodzi się jedną nitką do Szczebrzeszyna, drugą do Zwierzyńca okrążając dwa kolejne zbiorniki: stawy „Echo” i Zalew Rudka.

Szlak od Radecznicy biegnie przez Zakłodzie mijając po drodze drewniany młyn wodny usytuowany nad rzeką Por, Mokrelipie, w którym znajduje się piękny kościół w stylu neogotyckim, Sąsiadkę z pozostałościami grodu Sutiesk wchodzącego w skład dawnych grodów czerwieńskich i zniszczonego przez Tatarów, przez Sułów, wzdłuż linii brzegowej piątego zalewu w Nieliszu do Michałowa, tam mijając zabytkowy pałac Zamoyskich z parkiem dworskim, przez Brody Duże do Szczebrzeszyna.

Projektowane atrakcje turystyczne:

 • Park linowy w gminie Sułów. Przewidziane tu zostały drewniane platformy utrzymujące się na zachowanym drzewostanie, drewniane przeszkody, kładki. Wszystko urozmaicą liny, po których można zjeżdżać bądź się wspinać. Park linowy będzie zbudowany z urządzeń drewnianych oraz lin na specjalnych mocowaniach. Wszystkie urządzenia będą atestowane, wykonywane jako gotowe do montażu.
 • Siłownia na świeżym powietrzu. Urządzenia siłowe zostaną postawione we Frampolu przy zalewie. Siłownia zewnętrzna – fitness polega na rozstawieniu na szlaku w odpowiedniej odległości gotowych urządzeń do ćwiczeń. Urządzenia wykonane będą z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych i na trwałe przytwierdzone do podłoża.
 • Rozbudowany zostanie szlak pieszo – rowerowy wokół Zalewu Rudka w Zwierzyńcu, a także zadaszone przystanki rowerowe i stojaki na rowery na całości szlaku.
 • Mała architektura na szlaku wykonana będzie głównie z drewna, aby zachować naturalny charakter miejsca. Zaproponowane zostały drewniane wiaty, altany- zadaszenia dla podróżujących turystów, ławki i kosze na śmieci, drewniane pomosty na rzece, a także drewniane tablice informacyjne. Te elementy będą proste w swym stylu nawiązując do naturalnej przestrzeni, w jakiej się znajdą i nie ingerując w otoczenie swoją formą.

Przedmiotowy Projekt realizuje następujące cele:

CEL NADRZĘDNY – zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny na rynku krajowym i zagranicznym.

CEL GŁÓWNY – rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz rozwój aktywnych form turystyki promujących wizerunek Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej.

CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU:

Cel I: Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie ilości produktów turystycznych poprzez rozbudowę zintegrowanej infrastruktury turystycznej na terenie 8 gmin.

Cel II: Wypromowanie wizerunku gmin: Frampol, Janów Lubelski, Dzwola, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Radecznica i Nielisz, jako obszaru o dużej atrakcyjności turystycznej poprzez stworzenie turystycznego video przewodnika, wykorzystanie streamera video oraz gromadzenia informacji zwrotnych.

Cel III: Poprawa bezpieczeństwa turystów i powstałej infrastruktury poprzez instalację monitoringu i systemów na wypadek zagrożeń.

Cel IV: Zmniejszenie negatywnego wpływu infrastruktury turystycznej na środowisko naturalne oraz obniżenie kosztów utrzymania tej infrastruktury poprzez zastosowanie energooszczędnych i innowacyjnych rozwiązań.

Realizacja poszczególnych elementów składających się na zakres projektu w perspektywie długofalowej przyczyni się do:

 • rozwoju turystyki tematycznej zorientowanej na aktywny wypoczynek (szlak turystyczny może być wykorzystywany do rozwoju turystyki rowerowej, nordic walkingu, turystyki konnej, narciarstwa, zorbingu),
 • rozwoju agroturystyki, punktów małej gastronomii wykorzystującej tradycyjne wiejskie specjały,
 • poprawa wizerunku Lubelszczyzny oraz wiejskich miejscowości regionu, które łączą w sobie tradycje (regionalna kuchnia) z nowoczesnością (atrakcje turystyczne, które szturmem zdobywają popularność na całym świecie w tym oczywiście w Polsce).

Inwestycja ma charakter nowatorski i pozwala przełamać stereotypowe postrzeganie wiejskich gmin Lubelszczyzny, w których „nic się nie dzieje”. Ponadto, argumentem przemawiającym za realizacją Projektu, jest fakt iż rozwój turystyki na obszarach wiejskich (a w gminach objętych realizacją Projektu większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa) ma duże perspektywy rozwojowe. Obserwowany jest bowiem wzrost zainteresowania usługami turystycznymi na obszarach wiejskich. Istotnym elementem tego rodzaju turystyki jest zrównoważony rozwój, jak również dywersyfikacja dochodów rolników poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i alternatywnych źródeł dochodu, przy zachowaniu charakteru regionu i jego dziedzictwa.

Jednocześnie ciekawe oryginalne produkty turystyki aktywnej wykreowane przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi promocyjnych: internet, video przewodnik, multimedia mogą stać się kluczem do rozwoju lokalnej gospodarki.

Przedsięwzięcie ma charakter optymalny przyczynia się bowiem do rozwoju infrastruktury turystycznej, wpływa pozytywnie na promocję walorów, zachęca turystów krajowych i zagranicznych do zapoznania się z unikatowymi zasobami krajobrazowymi i przyrodniczymi zlokalizowanymi na Roztoczu.

Resumując Projekt wynika z przesłanek ekonomicznych – przynosząc korzyści ekonomiczne lokalnej społeczności, tworząc miejsca pracy i stymulując rozwój społeczno – gospodarczy. W konsekwencji realizacji Projektu mieszkańcy gmin i turyści udający się na Roztocze zyskają kolejną atrakcję w postaci nowocześnie zagospodarowanego szlaku łączącego pięć zalewów.


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-05

Data aktualizacji: 2023-12-11


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także