Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

2024-03-21 Aktualności

W naszej gminie obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frampolu
ul. Kościelna 29, tel. 84 6857504.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Frampolu lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany),  taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym w 2022 r wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym w 2022 r wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi:

• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 • Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 • Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

 • Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Do pobrania:

1) wniosek o wypłatę dodatku osłonowego,

2) informacja o przetwarzaniu danych osobowych w MGOPS Frampol


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2024-03-21

Data aktualizacji: 2024-03-21

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także