Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2023-08-17 Aktualności

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy i o naborze do pracy na to stanowisko

BURMISTRZ FRAMPOLA

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

referent/podinspektor  ds. infrastruktury komunalnej

w Urzędzie Miejskim we Frampolu

Na podstawie art. 11 – 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy na wolne urzędnicze stanowisko pracy: referent/podinspektor  ds. infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim we Frampolu

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski we Frampolu

ul. Radzięcka 8,23-440 Frampol

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

       1)  referent/podinspektor  ds. infrastruktury komunalnej

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

Wymagania niezbędne, które musi spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku:

– wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.530) w tym:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą),
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 5. staż pracy – minimum 2 lata pracy w urzędach administracji publicznej.

Wymagania dodatkowe od kandydatów:

 1. znajomość obsługi komputerowych programów biurowych,
 2. znajomość przepisów prawa, regulujących zakres tematyczny stanowiska, a w szczególności:

– ustawy o samorządzie gminnym,

– Kodeksu postępowania administracyjnego,

– ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

– ustawy o pracownikach samorządowych.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Główne zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. Realizowanie zadań, których celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, kanalizację, oczyszczanie ścieków oraz w odnawialne źródła energii.
 2. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Gminy, w tym zawieranie stosownych umów i przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza.
 3. Zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej związanej z gospodarką komunalną na terenie Gminy będącej w posiadaniu Gminy.
 4. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacja infrastruktury technicznej będącej w administrowaniu przez Gminę.
 5. Obsługa interesantów oraz kontakt z mieszkańcami w związku z realizacją projektów dotyczących infrastruktury technicznej.
 6. Przygotowywanie umów użyczenia oraz finansowych do inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych,

d) praca na piętrze w budynku przy ul. Zamojska 13, brak windy w budynku głównym urzędu przy ul. Radzięckiej 8.

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim we Frampolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. odpis lub kserokopia dyplomu (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy  (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. podpisane oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
 5. podpisane oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
 7. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 8. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 9. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 10. podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miejskim we Frampolu (według załącznika).
 • Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim we Frampolu lub przesyłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Miejski we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol, w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko ds. infrastruktury komunalnej”. Termin składania dokumentów do dnia 04 września 2023 r. do godz. 1530. Aplikacje które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim we Frampolu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie oraz informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego we Frampolu.

Druk kwestionariusza osobowego zamieszczony jest w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim we Frampolu.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we Frampolu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego we Frampolu

 9. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:

a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,

b) II etap: test sprawdzający oraz rozmowa kwalifikacyjna obejmujące weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-08-17

Data aktualizacji: 2023-08-17

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także