LX sesja Rady Miejskiej

2024-04-12 Aktualności

Informuję, że LX sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. (piątek), o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej we Frampolu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Frampol na lata 2024 – 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Frampol do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Silne Biłgorajskie” z siedzibą w Biłgoraju.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Frampol.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Frampol.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Frampol w 2024 roku.
 10. Dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 11. Wysłuchanie Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
 12. Wysłuchanie Raportu z wykonania w 2023 roku Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Frampol na lata 2023-2026.
 13. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 14. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

    (-) Lech Kaczor

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez Internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem Internetu – transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl w zakładce → OBYWATEL lub w BIP.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-04-12

Data aktualizacji: 2024-04-12

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także