LIX sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2024-03-15 Aktualności

Informuję, że LIX sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się 22 marca 2024 r. (piątek), o godzinie 1200, w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frampol za udział w akcji ratowniczej, działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniach pożarniczych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka we Frampolu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Frampol.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu następującej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (lokal we Frampolu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat następującej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (lokal w Teodorówce).
 11. Dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 12. Wysłuchanie Rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 13. Wysłuchanie Sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frampolu oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 14. Wysłuchanie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Frampol za 2023 rok.
 15. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 16. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

    (-) Lech Kaczor

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez Internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem Internetu – transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl w zakładce → OBYWATEL lub w BIP.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-03-15

Data aktualizacji: 2024-03-15

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także