LIV sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2023-11-17 Aktualności

Informuję, że LIV sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się 24 listopada 2023 r. (piątek), o godzinie 1200, w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Ustalenie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Frampol.
 1. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Frampol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Frampol.
 1. Dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 1. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych, złożonych przez osoby do tego zobowiązane w 2023 r.
 1. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 1. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 1. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

    (-) Lech Kaczor

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez Internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem Internetu – transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl w zakładce → OBYWATEL lub w BIP.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-11-17

Data aktualizacji: 2023-11-20

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także