L sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2023-07-13 Aktualności

Informuję, że L sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się 21 lipca 2023 r. (piątek), o godzinie 1200, w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej we Frampolu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frampol.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Frampol.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji od Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych.
 11. Wysłuchanie Raportu z wykonania w 2022 r. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Frampol.
 12. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 13. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

(-) Lech Kaczor

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez Internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem Internetu – transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl w zakładce → OBYWATEL lub w BIP.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-07-13

Data aktualizacji: 2023-07-13

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także