Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii IIT Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”

2024-03-14 Aktualności

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Frampol do udziału w  konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii IIT Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”. Celem konsultacji jest umożliwienie udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu oraz zebranie opinii dotyczących projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii IIT dla Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

 • zbierania uwag w postaci papierowej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii IIT udostępnionego w czasie trwania konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Frampolu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełniony formularz można złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego we Frampolu osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (parter, pok. 0.1) lub przesłać pocztą na adres tut. Urzędu,
 • zbierania uwag w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii IIT udostępnionego w czasie trwania konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Frampolu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, bez konieczności opatrywania go kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Wypełniony formularz można przesłać na adres iit@bilgoraj.pl
 • zbierania uwag ustnych, do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego we Frampolu.

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii IIT, projekt Strategii IIT oraz formularz zgłaszania uwag do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii IIT dostępne będą w dniach od 15 marca do 4 kwietnia 2024 r.

Uwagi do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii IIT Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego” należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 15 marca 2024 roku do 4 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpływu):

 • w formie pisemnej – na adres Urząd Miejski we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu, pok. nr 0.5;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: iit@bilgoraj.pl .

Osobą upoważnioną do przeprowadzenia konsultacji oraz do udzielania informacji o przedmiocie i przebiegu konsultacji jest Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim we Frampolu. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie potwierdzające ich przebieg, zawierające dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz listę zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. Informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego we Frampolu https://frampol.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://umframpol.bip.lubelskie.pl/?id=6.


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2024-03-14

Data aktualizacji: 2024-03-14

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także