Informacja o XXXIV sesji Rady Miejskiej we Frampolu

2022-03-21 Aktualności Urząd

 

INFORMACJA

Informuję, że XXXIV sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się dnia 22 marca 2022 r. (tj, wtorek) 0 godzinie 12” w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Frampol na 2022 r.
 6. Wprowadzenie zmian do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frampol.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.
 8. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 9. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu soleckiego na 2023 r.
 11. Przekazanie petycji i skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia.
 12. Wysłuchanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań.
 13. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 14. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Lech Kaczor

 

Informacja dodatkowa — zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz. transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola,

Ze względu na stan epidemii, dla zapewnienia bezpieczeństwa, zachęcamy wszystkich, których udział w sesji nie jest obowiązkowy do obejrzenia transmisji sesji za pośrednictwem internetu — www.frampol.pl ~ zakładka: Sesje Rady Miejskie > Obrady online,


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-03-21

Data aktualizacji: 2022-06-08

Kategorie: Aktualności Urząd


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także