Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030

2023-05-29 Aktualności

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategia Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030”

 

Na podstawie artykułu 48 ustęp 7 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – zwanej dalej ustawą OOŚ (Dziennik Ustaw z 2022, pozycja 1029 z późn. zm.),

Burmistrz Frampol podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategia Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030”.

Na podstawie artykułu 48 ustępu 1 i 2 ustawy OOŚ organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w artykule 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy.

Na podstawie ustawy z dnia 06 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i Uchwały z dnia 30 czerwca 2022 r. Rady Miejskiej we Frampolu podjęła uchwałę Nr XXXV11/268/22 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o której mowa art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Burmistrz Frampola opracował projekt Strategii, który 24.04.2023 r., został przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie, celem dokonania uzgodnień dotyczących przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w piśmie znak: WSTIII.410.41.2023.KŁ z dnia 9 maja 2023 r. oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie w piśmie znak: DNS-NZ.7016.38.2023 z dnia 23.05.2023 r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030”.

Na podstawie artykułu 10 f ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym projekt wyżej wymienionego dokumentu został przekazany również do Zarząd Województwa Lubelskiego, celem zaopiniowania. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CDXXXI/7628/2023 z dnia 21.02.2023r., pozytywnie zaopiniował projekt  „Strategii Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030”.

 

Zgodnie z artykułem 48 ustępem 7 ustawy OOŚ informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Frampol na lata 2022-2030”  podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń,  na stronie UM we Frampolu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  gdzie zamieszczono również Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko …

obwieszczenie

Strategia Rozwoju dla Gminy Frampol na lata 2022-2030 

rdos

sanepid

 


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-05-29

Data aktualizacji: 2023-05-30

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także