Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno — ściekowej

Belka z parterami projektu: Program Regionalny, Województwo Lubelskie, Unia Europejka

W dniu 19 listopada 2010r. Gmina Frampol podpisała z Województwem Lubelskim umowę na dofinansowanie Projektu o nazwie „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno — ściekowej we Frampolu poprzez zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków i zakończenie budowy kanalizacji wraz z wymianą sieci wodociągowej” w ramach Osi Priorytetowej VI. Środowisko i czysta energia. Działania 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska. Kategorii I. Gospodarka wodno — ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 2.671.529,02 zł., w tym wartość dofinansowania 1.960.937,24 zł.

Potrzeba zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej dla Frampola oraz rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków wynikła z konieczności uporządkowania gospodarki ściekowej. Przy wysokim zwodociągowaniu całej gminy wzrosła ilość ścieków z gospodarstw domowych, które mogły doprowadzić do skażenia wód powierzchniowych i podziemnych. Istniało niebezpieczeństwo przedostawania się ścieków do gruntu z przydomowych zbiorników bezodpływowych w przypadku pęknięć lub innych nieszczelności. Ponadto przy zwartej zabudowie bezodpływowe zbiorniki ścieków były źródłem uciążliwych zapachów.

Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej zlikwidowało możliwości kontaktu ludzi i zwierząt z surowymi ściekami zawierających fermentujące substancje organiczne, bakterie, wirusy chorobotwórcze i pasożyty. Zrealizowanie przedmiotowego projektu przyczyniło się do oczyszczania ścieków surowych i zapobiegło odprowadzaniu ich do środowiska.

Natomiast konieczność wymiany istniejących rurociągów wodociągowych wynikła ze złego ich stanu technicznego oraz materiału z jakiego były wykonane tj. rury azbestowo-cementowe, które powinny być wymienione z uwagi na szkodliwość azbestu dla zdrowia. Ponadto wodociąg we Frampolu został wybudowany 40 lat temu i ulegał dość częstym awariom, co stanowiło uciążliwość dla odbiorców, a także istniała możliwość skażenia wody w wodociągu w trakcie usuwania awarii. Stara armatura nie pozwalała również na odcięcie wody dla małej ilości odbiorców w przypadku awarii, gdyż nie możliwe było zakręcenia zardzewiałych zasuw. Nowa pierścieniowa budowa sieci wodociągowej pozwala na dwustronne zasilenie każdego odbiorcy, co ogranicza do minimum ilość odbiorców odciętych od dostawy wody w przypadku uszkodzenia rurociągu.

W wyniku realizacji projektu została zbudowana sieci kanalizacyjna odprowadzająca ścieki o łącznej długości 3249 m, w tym kanalizacja grawitacyjna o długości 1534 m z rur PVC ø 200 mm oraz przykanaliki o długości 440 m z rur PVC ø 160 mm i kanalizacja ciśnieniowa o długości 1275 m z rur ø 110 mm PE100.

Pompownie ścieków zostały wyposażone w alarm dźwiękowy i świetlny umieszczony w szafce sterowniczej. Przyjęte w Projekcie rozwiązania odbioru i przesyłu ścieków są rozwiązaniami trwałymi nie wymagającymi udoskonaleń i poprawek. Materiały użyte do budowy sieci gwarantują utrzymanie niskich kosztów konserwacji i eksploatacji. Przyjęte rozwiązania spełniają wszystkie wymogi i przepisy polskich i europejskich norm w tym zakresie.

W trakcie realizacji Projektu zostało wymienionych 2705 m wodociągu wykonanego z rur azbestowo-cementowych na rury ø110 typ PE oraz 608 m na rury ø 40 PE, które zostały złączone metodą zgrzewania czołowego. Siec wodociągowa została wykonana w systemie pierścieniowym, co zapewni ciągłość dostaw dla odbiorców, a w przypadku awarii pozbawieni wody będą jedynie odbiorcy, którzy znajdują się pomiędzy dwoma kolejnymi zamkniętymi zasuwami. Nowa sieć wodociągowa ograniczy ilość awarii spowodowanych pęknięciami rur oraz straty wody spowodowane tymi awariami, a także zmniejszy zagrożenie skażeniem wody.

Przyjęte rozwiązania technologiczne i materiałowe przesyłu wody spełniają polskie i europejskie normy w tym zakresie. Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej są najnowszej generacji. Sposób budowy sieci tj. pierścieniowy zapewnia maksymalnie trwałość dostaw wody do odbiorców. Przyjęta technologia przesyłu wody oraz materiały użyte do jej budowy zmniejszają koszty eksploatacji poprzez zmniejszenie liczby awarii oraz spadek strat wody w sieci, a tym samym zmniejszenie kosztów pompowania i opłat za jej wydobycie.

Dotychczasowa oczyszczalnia ścieków i jej moce przerobowe były stanowczo za małe na odbiór ścieków z terenu całego Frampola oraz dowożonych z terenu gminy. Dzięki rozbudowie mechaniczno — biologicznej oczyszczalni ścieków została zwiększona jej przepustowości ze 150 m³/dobę do 300 m³/dobę. Pozwoli to na odbiór kanalizacją sanitarną i oczyszczenie wszystkich ścieków z terenu Frampola oraz dowożonych ścieków z terenu gminy.

W wyniku realizacji przedmiotowego Projektu zostało zakupione i zamontowane wyposażenie umożliwiające wykorzystanie istniejącego już zbiornika SBR do oczyszczania ścieków. Ponadto został zakupiony trójfazowy agregat prądotwórczy do zasilania urządzeń umożliwiający bezawaryjną pracę oczyszczalni w przypadku przerw w dostawach energii elektrycznej.

Został również zamontowany i uruchomiony monitoring drogą radiową stanu pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we Frampolu. Projektowany system umożliwia monitorowanie i rejestrację zasilania z podziałem na centra energii, wody, ścieków, a także nadzorowanie instalacji z powiadamianiem w czasie rzeczywistym SMS lub e-mail o wszelkich odstępstwach od wartości zadanych (spadki, wzrosty, zdarzenia energetyczne). Dzięki skonfigurowaniu alarmów istnieje możliwość otrzymywania informacji o stanach awaryjnych: zanik napięcia, przelanie, suchobieg, awaria naprzemiennego działania pomp.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu zostało również wdrożone internetowe Biuro Obsługi Klienta, które ma ułatwić kontakt klienta z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej we Frampolu odpowiedzialnymi za jego prowadzenie, a w skutek tego jeszcze lepsze postrzeganie przedsiębiorstwa przez odbiorców. Można w nim inicjować sprawy i w zależności od uprawnień także śledzić ich stan zaawansowania. Można mieć wgląd we własne umowy, faktury, informację o przyłączach. Pozwala także na zgłaszanie uwag, reklamacji i wszelkich wniosków bez potrzeby pojawiania się w BOK.

Wprowadzony system spełnia następujące funkcje:

 • CRM (zarządzanie własnymi danymi teleadresowymi, podgląd wszystkich spraw i zleceń prowadzonych w przedsiębiorstwie dotyczących odbiorcy; podgląd: salda, obiektów, liczników, odczytów; dostęp do: korespondencji, faktur, umów).
 • saldo i faktury (odbiorca na stronie internetowej może: oglądać swoje dokumenty i filtrować je według różnych kryteriów (np. rozliczone i nierozliczone), dokonać płatności za fakturę w wybranych bankach internetowych, oglądać i analizować faktury bilingowe, wydrukować fakturę i druk przelewu do niej).
 • informacje rozliczeniowe (oglądanie rejestru umów z przedsiębiorstwem, wydruk treści umowy, szczegółowe informacje o wielkościach rzeczowych (parametrach rozliczeń) zarejestrowanych na umowie, rejestr obiektów na umowie należących do klienta, szczegółowe informacje o wielkościach rzeczowych wraz ze szczegółowymi informacjami o tych urządzeniach, rejestr odczytów z informacją o zużyciu, możliwość przekazania informacji o odczycie do przedsiębiorstwa).
 • sprawy i zlecenia (oglądanie rejestru spraw i zleceń prowadzonych z odbiorcą w przedsiębiorstwie, informacja o postępie konkretnej sprawy/zlecenia, oglądanie dokumentów i korespondencji związanych z konkretną sprawą/zleceniem, dostęp do opisu robót wykonywanych przy obsłudze zleceń, możliwość zgłoszenia uwagi (w formie wniosku) do przedsiębiorstwa i dołączenia plików z załącznikami, wygenerowanie dokumentu na podstawie wniosku i przekazanie go do właściwej komórki merytorycznej).

 

Korzyści płynące dla przedsiębiorstwa i dla klienta:

 • dostępność 24/7 poprzez Internet;
 • możliwość śledzenia postępu realizacji prowadzonych spraw i zleceń;
 • skrócenie czasu dostępu do informacji;
 • prosta i szybka forma uregulowania płatności;
 • pełna kontrola odczytów;
 • automatyczne generowanie sprawy w systemie bilingowym na podstawie wniosków złożonych przez internetowy BOK;
 • pełna obsługa z poziomu interfejsu użytkownika bez potrzeby programowania.

 


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-05

Data aktualizacji: 2022-06-05


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także