Frampol się informatyzuje

Belka z parterami projektu: Program Regionalny, Województwo Lubelskie, Unia Europejka

Wniosek Gminy Frampol na realizację projektu pt. „Zapewnienie warunków do budowy społeczeństwa informacyjnego Gminy Frampol, dzięki uruchomieniu sieci dostępowej Internetu socjalnego oraz zintegrowanego systemu informatycznego, oferującego perspektywiczne usługi on-line”, został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, Kategorii II – Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie lokalnym RPO WL na lata 2007 – 2013 – nr konkursu 09/RPOWL/4.1/2009. Wniosek jest udaną kontynuacją starań  z 2007 roku, gdy gmina Frampol starała się pozyskać środki z MSWIA.

Najważniejsze zadanie projektu, które wpłynie na życie ludzi w tej gminie, będzie zapewnienie bezpłatnego i powszechnego dostępu do informacji publicznej dzięki bezprzewodowej sieci dostępowej do Internetu, szczególnie na obszarach gminy do tej pory niemal w 100% wykluczonych cyfrowo (brak infrastruktury operatora powszechnego, brak zasięgu radiowego), a także utworzenie w każdej miejscowości w gminie sieci PIAP-ów i aktywnych Telecentrów, co pozwoli na korzystanie z technologii IT osobom najuboższym oraz przyjezdnym.

Dostęp do Internetu dla wszystkich mieszkańców gminy w dalszej perspektywie czasowej podniesie wartość miejscowego kapitału ludzkiego i zwiększy wartość inwestycyjną obszaru. Zostanie także wdrożone i udostępnione za pomocą strony WWW oprogramowanie do przeglądania i edycji map z terenu gminy, co przyniesie oszczędności dla mieszkańców Gminy, które wynikną z braku konieczności dojazdów do siedziby Starostwa. – wyjaśnia Marek Marczak z Urzędu Miasta we Frampolu, współtwórca projektu.

Dzięki projektowi zmieni się także wiele w samym Urzędzie: Stanowiska robocze wyposażone zostaną w wysokiej klasy energooszczędne komputery dysponujące nowoczesnym oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym, zaplanowano  także zakup oraz integrację elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznego archiwum, bazy danych pism i wniosków, Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ESP oraz Biuletynu Informacji Publicznej – BIP w ramach jednego, kompleksowego systemu zarządzania danymi i dokumentami pozostającymi w dyspozycji urzędu.

Przewidziano uruchomienie telefonii internetowej w oparciu o centralę telefoniczną VoIP, co również pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności i przyczyni się zwiększenia stopnia wykorzystania technologii IP na poziomie lokalnym. Inną ważną korzyścią będzie uruchomienie portalu turystycznego WWW, które zaplanowano w ramach umowy partnerskiej z organizacją LOT „Zamość i Roztocze”, który pozwoli na rozpropagowanie walorów turystycznych Gminy, czego konsekwencją będzie zwiększenie liczby turystów i co za tym idzie rozwoju branży usługowej i stworzenie warunków do dalszego rozwoju infrastruktury agroturystycznej.

Realizacja projektu już się rozpoczęła i jest w fazie opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego. Zakończenie projektu zaplanowano na koniec roku 2010.


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-05

Data aktualizacji: 2023-12-11


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także