Burmistrz Frampola z absolutorium

2023-06-30 Aktualności

Jednym z głównych zagadnień czwartkowej (29.06) sesji Rady Miejskiej we Frampolu było przedstawienie przez Burmistrza Frampola „Raportu o stanie Gminy Frampol za rok 2022 r.” W raporcie znalazły się informacje o realizacji programów, uchwał Rady Miejskiej we Frampolu jak również dane o finansach Gminy Frampol, w tym o środkach pozyskanych z zewnątrz, wykonanych inwestycjach w roku 2022. Raport o stanie gminy i informacje w nim zawarte mają przede wszystkim na celu informowanie mieszkańców Gminy Frampol o funkcjonowaniu lokalnego samorządu. Raport w imieniu Burmistrza Frampola przedstawiła Pani Anna Ruszczak Sekretarz Gminy; po czym Rada jednomyślnie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem obrad Rady Miejskiej było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. Skarbnik Gminy Tomasz Kurasiewicz omówił strukturę dochodów i wydatków oraz największe inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej i na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pawła Odrzywolskiego, Rada udzieliła burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2022 r. – „za” głosowali wszyscy radni.

Józef Rudy podziękował wszystkim pracownikom samorządu gminy, radnym  i sołtysom podkreślając, że to wspólny zbiorowy wysiłek decyduje o odpowiedzialnym wykonywaniu budżetu, a uzyskane absolutorium jest dowodem zaangażowania i odpowiedzialności za gminę i jej rozwój.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-06-30

Data aktualizacji: 2023-06-30

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także