Absolutorium dla Burmistrza

2024-06-27 Aktualności

Jednym z głównych zagadnień wczorajszej sesji Rady Miejskiej we Frampolu było przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Frampol za rok 2023 r.” Raport przedstawiła Sekretarz Gminy Anna Ruszczak. 

W raporcie znalazły się informacje o realizacji programów, uchwał Rady Miejskiej we Frampolu jak również dane o finansach Gminy Frampol, w tym o środkach pozyskanych z zewnątrz, wykonanych inwestycjach w roku 2023. Raport o stanie gminy i informacje w nim zawarte mają przede wszystkim na celu informowanie mieszkańców Gminy Frampol o funkcjonowaniu lokalnego samorządu. Po przedstawieniu raportu Rada jednomyślnie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem obrad Rady Miejskiej było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. Skarbnik Gminy Tomasz Kurasiewicz omówił strukturę dochodów i wydatków oraz największe inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej i na jej wniosek rada udzieliła burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2023 r. – „za” głosowali wszyscy radni.

Dziękując za udzielenie absolutorium Józef Rudy podziękował wszystkim pracownikom samorządu gminy i radnym podkreślając, że to wspólny zbiorowy wysiłek decyduje o odpowiedzialnym wykonywaniu budżetu.


Opublikowano przez: Michał Kwieciński

Data publikacji: 2024-06-27

Data aktualizacji: 2024-06-27

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także