aktualności   ankieta   informacje   autorzy projektu  inwentaryzacja BEI

AKTUALNOŚCI
 

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

Burmistrz Frampola

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Frampol oraz projektu Prognozy odziaływania na środowisko „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Frampol”

Uwagi i opinie można składać w formie ustnej do protokołu, pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Konsultacje - PGN” lub wysłać na adres e-mail: akorgul@frampol.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – PGN, POŚ”).

Uwagi i opinie należy przedstawić w terminie od 27 lipca 2015 r. do 18 sierpnia 2015 r.
Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Burmistrz Frampola. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.frampol.pl


Do pobrania:

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Projekt

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej

Formularz zgłaszania uwag PGN

Formularz zgłaszania uwag PGN OOŚ____________Gmina Frampol rozpoczęła pracę nad przygotowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest strategicznym dokumentem, warunkującym ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną.

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” samorząd Gminy Frampol złożył wniosek o dofinansowanie przygotowania niniejszego opracowania i uzyskał bezzwrotną dotację w wysokości 85% kosztów realizacji projektu (52 275,00 zł). Podczas procedury wyboru najkorzystniejszej oferty wyłoniono wykonawcę Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Frampol - firmę EuroCompass Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.